مقایسه لیست

تمام صفحه

جستجو در نقشه

برای اجاره
برای اجاره

Gorgeous villa bay view

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
570,000 تومان2,700 تومان/sq ft
برای فروش

Awesome family home

Miramonte Blvd

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

سرمایه گزاری

املاک شهر

4 سال پیش

570,000 تومان2,700 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

سرمایه گزاری

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
245,000 تومان1,800 تومان/sq ft
برای فروش

Ample apartment at last floor

S Central Ave

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

املاک شهر

4 سال پیش

245,000 تومان1,800 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

4 سال پیش

برای اجاره
برای اجاره

luxury home ocean view

Stanford Ave

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

برای اجاره
25,000 تومان/mo
برای اجاره

Gorgeous villa

S Princeton Ave

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

25,000 تومان/mo

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
550,000 تومان2,300 تومان/sq ft
برای فروش

Comfortable family home

S Carpenter St

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

550,000 تومان2,300 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

ویژه
برای اجاره
16,000 تومان/mo
برای اجاره

Contemporary apartment

W 65th St

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

املاک شهر

4 سال پیش

16,000 تومان/mo

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
967,000 تومان9,800 تومان/sq ft
برای فروش

Design place apartment

Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

Samuel Palmer

4 سال پیش

967,000 تومان9,800 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
876,000 تومان7,600 تومان/sq ft
برای فروش

Penthouse apartment

Quincy St, Brooklyn, NY, USA

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

املاک شهر

4 سال پیش

876,000 تومان7,600 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

4 سال پیش

ویژه
برای اجاره
2,800 تومان/mo
برای اجاره

Relaxing apartment bay view

Water St, New York, NY, USA

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

2,800 تومان/mo

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش